เมนูหลัก Main Menu
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนที่เทศบาล / ที่ตั้ง
สภาพทั่วไป / ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
เทศบัญญัติฯ แผนฯ ระเบียบฯ ข้อบังคับฯ
สถานที่สำคัญภายในท้องถิ่น
สินค้าสำคัญภายในท้องถิ่น
ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย
ทำเนียบปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ข้อมูลการติดต่อ
ITA
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เว๊บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนอนุกูลนารี
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
กาฬสินธุ์ข่าวเด่น
หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน
เว๊บไซต์ข่าวกาฬสินธุ์
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย
สยามกีฬา

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ...

ภาพ

...

ทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินปร...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมให้ข้อมูลการดำเนิน...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...

ภาพ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข่าวทั้งหมด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ... รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเ... รายละเอียด
กองคลัง ข่าวทั้งหมด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ... รายละเอียด
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี 2563... รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 ... รายละเอียด
กองช่าง ข่าวทั้งหมด
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมประชาคม การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC หมู่ 6 และถนนทางหลวงท... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมประชาคม การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC หมู่ 6 และถนนทางหลวงท... รายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าวทั้งหมด
แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC )... รายละเอียด
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563... รายละเอียด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข่าวทั้งหมด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 1 กรกฏาคม 2563... รายละเอียด
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563... รายละเอียด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่... รายละเอียด
ครอบครัวข่าว 3
  คอหวย.!! แห่ขอเลขเด็ด "ไอ้ไข่" แน่นวัดเนินมะค่า อุทัยธานี  
อ่านต่อ
2020-08-15 17:55:19

  หนุ่มช่างตัดผมวัย 45 พาสาวใหญ่วัย 54 เข้าม่านรูด ช็อกดับ ทำสวรรค์ล่ม  
อ่านต่อ
2020-08-15 17:43:10

  เปิดสเปค.!! กรมเจ้าท่า เรือยาง 7 ล้าน เจ็ตสกี 7 แสน ต้นเหตุของการ ถกเดือด.!! ใน อนุ กมธ.  
อ่านต่อ
2020-08-15 12:41:50

  ตำรวจแฉเอง! สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน หลังเปลี่ยนคำให้การความเร็วรถของ "บอส อยู่วิทยา" จาก  
อ่านต่อ
2020-08-13 16:25:09

  เปิดคำให้การ “บอส อยู่วิทยา” ยืนยันไม่ได้ประมาท ชน ด.ต.วิเชียร เพราะสุดวิสัย  
อ่านต่อ
2020-08-08 17:54:25

  จะขายดีไหม.?? ทองคำราคาบาทละ 30,150 สูงสุดเป็นประวัติการณ์  
อ่านต่อ
2020-08-05 15:32:35

  กลุ่มผู้ค้าสลาก ยื่นหนังสือถึง นายกฯ ขอปลดล็อกให้กลับมาขายได้  
อ่านต่อ
2020-05-05 18:31:18

  เปิดระบบให้ลงทะเบียนกันแล้ว! กับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -1 9  
อ่านต่อ
2020-03-28 13:16:34

  พิธีกรชื่อดัง “กาละแมร์ พัชรศรี” ส่งหน้ากาก 300 ชิ้น ให้ทีมแพทย์ พร้อมบริจาคเงิน 3 แสนบาท ช่วยรพ.รามาฯ สู้ โควิ  
อ่านต่อ
2020-03-24 13:39:22

  "ราคาทอง" เปิดตลาดขึ้นพรวด 450 บาท พุ่งทะลุ 25,450 บาทต่อบาททองคำ สูงสุดในรอบ 7 ปี  
อ่านต่อ
2020-02-24 11:18:21

  เปิดคำให้การก่อนตายของ “จารุชาติ มาดทอง” หนึ่งในพยานปากสำคัญในคดี "บอส อยู่วิทยา" หลังตำรวจพิสูจน์หลักฐาน  
อ่านต่อ
2020-08-14 17:32:08

  ถอดคลิปเสียง.! อนุงบ64 ครุภัณฑ์ ถกเดือด! ส.ส.เบ่งคับห้อง ขวางตัดงบเรือยางของกรมเจ้าท่า  
อ่านต่อ
2020-08-11 13:50:37

  โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์2/2 "ดอน" นั่งควบ รองนายกฯ ขณะ "สุชาติ - นฤมล" คุมแรงงานตามคาด  
อ่านต่อ
2020-08-06 15:50:35

  วิเคราะห์ บริบท ข้อเรียกร้อง ยุบสภา - แก้รัฐธรรมนูญ กับหัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ลองประเม  
อ่านต่อ
2020-07-31 13:51:41

  นายกฯ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตัดทุเรียน บอกวันนี้ขอมีความสุขหน่อย  
อ่านต่อ
2020-07-16 15:23:35

  เดือด! “อรอุมา” มือตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ถามแรง ใครบอกจะเลิกเล่น? หลังลือสนั่นจะอำลาทีมชาติ ลั่น เบื่  
อ่านต่อ
2020-01-14 15:30:02

  BMX ไทยกระหึ่มแดนตากาล็อก"โกเมธ" เจ๋งกวาดคนเดียว 2 ทอง  
อ่านต่อ
2019-12-10 14:54:32

  โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2019 ของนักกีฬาไทย ประจำวันที่ 10 ธ.ค.62  
อ่านต่อ
2019-12-09 18:45:49

  "โกเมธ" นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง เป็นเหรียญที่ 5 ของทัพจักรยานไทย  
อ่านต่อ
2019-12-09 13:44:01

  โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2019 ของนักกีฬาไทย ประจำวันที่ 9 ธ.ค.62  
อ่านต่อ
2019-12-08 16:00:21

  อาคารถล่ม ทับร่างดับสยองคาที่ 7 ศพ จนท.ระดมกู้ซาก-ช่วยชีวิต ถลาง ภูเก็ต  
อ่านต่อ
2019-11-21 14:34:55

  เพลิงไหม้ รถจักรยานยนต์จอดหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เสียหาย 30 คัน  
อ่านต่อ
2019-10-30 15:55:44

  พบศพแล้ว.. นักศึกษากระโดดสะพานภูมิพล เมื่อวาน  
อ่านต่อ
2019-10-18 18:37:52

  พบศพเจ้าหน้าที่พยาบาล ลอยน้ำในคลองแสนแสบ ย่านบางกะปิ  
อ่านต่อ
2019-10-18 14:53:46

  วินาที.. นักศึกษา อายุ 23 ปี โดดสะพานภูมิพล 1 จมหายในแม่น้ำเจ้าพระยา  
อ่านต่อ
2019-10-17 13:10:54

...

นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้
ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย
วัดวิเศษไชยาราม
วัดป่าชัยมงคล
วัดมณีนพาราม
วัดสุนทราราม
สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม
สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี

หน่วยงาน อปท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลนาจารย์
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
เทศบาลตำบลโพนทอง
เทศบาลตำบลลำคลอง
เทศบาลตำบลภูดิน
เทศบาลตำบลขมิ้น
เทศบาลตำบลหลุบ
เทศบาลตำบลเหนือ
เทศบาลตำบลไผ่
เทศบาลตำบลกลางหมื่น
เทศบาลตำบลภูปอ
เทศบาลตำบลลำพาน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ
เทศบาลตำบลหนองสอ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
เทศบาลเมืองบัวขาว
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
เทศบาลตำบลสมเด็จ
เทศบาลตำบลโนนบุรี
เทศบาลตำบลร่องคำ
เทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลกุดสิม
เทศบาลตำบลนามน
เทศบาลตำบลนาคู
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เทศบาลตำบลกมลาไสย
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
เทศบาลตำบลคำม่วง
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
เทศบาลตำบลดอนจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ

ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน *******
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน *******
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E - Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ **********
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **********
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส **********
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต **********
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต **********
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน